Vlissingen - Zeeland

BEL

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

 

Verfijndschilderwerk.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

 

Privacyverklaring

 

Registratie van persoonlijke gegevens;

 

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen.

 

Gegevens waaronder cookies zullen alleen worden gebruikt om uw internet ervaring op deze site te verbeteren. Uw gegevens zullen onder geen beding worden doorgespeeld aan derden.

 

Deze site gebruikt alleen analytische en functionele cookies, geen tracking cookies, geheel in overeenstemming met de cookiewet.

 

Copyright

 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opname of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verfijndschilderwerk.nl.

 

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van verfijndschilderwerk.nl wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Laatst bijgewerkt: